جنسیت:
وضعیت تاهل:

مصاحبه شده و برای شرکت در دوره T.T.C مشخص شده در موارد زیر به دفتر مرکزی معرفی میگردد: